Invoquer l'archange metatron avec 76 noms

Quels sont les 76 noms de Metatron ?

Les 76 noms de l’archange Metatron donnés ci-dessous sont extraits du Sefer ha-Heshek, un traité hébreu publié à Lemberg en 1865. 3 Enoch, 48 énumère 105 noms. Parmi les appellations supplémentaires, on trouve des noms familiers comme Lad, Naar, Sar ha-Olam, Little Iao, Shaddai, Joel, Surya, Yofiel, Pisgon, Sithriel, etc.

Les noms de Metratron

Adadiyah

Adrigon

Alaliayh

Amisiyah

Asasiah

Atatiyah

Atropatos

Avtsangosh

Batsran

Bibiyah

Duvdeviyah

Emekmiyahu

Estes

Eved

Gale Raziya

Galiel

Gale Raziya

Giatiyah

Hadraniel

Hakham

Hashesiyah

Hasmiyah

Hatspatsiel

Havhaviyah

Haviyahu

Hayat

Hoveh Hayah

Itatiyah

Itmon

Kalkelmiyah

Magirkon

Margash

Malmeliyah

Matsmetsiyah

Metatron

Midrash

Miton

Mitspad

Mivon

Ozah (Uzah)

Palpeltiyah

Parshiyah

Patspetsiyah

Rasesiyah

Ruah Piskonit

Safkas

Sagmagigrin

Saktas

Shaftiyah

Sharshiyah

Shosoriyah

Taftefieh

Tahsasiyah

Tamtemiyah

Tatriel

Tavtavel

Tetrasiyah

Tishbash

Tishgash

Tsahtsehiyah

Tsaftsefiel

Tsaftsefiyah

Tsaltselim

Tsaltseliyah

Tsavniyah

Tsavtsiyah

Uvayah

Vehofnehu

Veruah

Yehovah Vehayah

Yahsiyah

Yefefiah

Yeshayah

Zerahiyah

Zerahyahu

Zevtiyahu

Invoquer Metatron

Une des manières la plus puissante et la moins connue pour invoquer l’archange Métatron est de réciter la liste de ses noms.

A lire également